1. علائم قراردادی جوشکاری
2. استانداردهای صنعت جوشکاری در سازمان بین المللی استاندارد
3. بازرسی و آزمایش جوش گلمیخ
4. رواداری های ابعادی در ساخت و برپائی سازه های فولادی
5. استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در سازمان بین المللی استاندارد
6. شاخص های کیفیت تصویر در استاندارد های ملی سری 11459
7. استانداردهای آزمایش های غیر مخرب درجوشکاری
8. محصولات در استانداردهای مختلف آمریکائی
9. استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد در صنعت نفت و گاز
10. طرح بازرسی و آزمایش در ساخت و برپائی سازه های فولادی
11. اعتباردهی،کالیبراسیون و بازرسی دوره ای تجهیزات جوشکاری
12. استانداردهای نفت و گاز در آب های عمیق
13. آشنایی با استانداردهای ASTM
14. پیچ، مهره و واشر در سازه های فولادی
15. مدرل قرارداد بازرسی فنی در ساخت و برپائی سازه های فولادی
16. طراحی رنگ در سازه های فولادی
17. مزایای سازه های فولادی
18. تعاریف آزمون و آزمایش
19. پنج نکته طلائی در ساخت سازه های فولادی
20. سنجش بینائی کارکنان آزمایش های غیر مخرب