1- تضمین کیفیت در سازه های فولادی

2-استاندارد سازی و استقزاز سیستم های مدیریت تخصصی

3- بازرسیی فنی و آزمایش های غیرمخرب در سازه های فولادی

4- عارضه یابی و بهبود سیستم های تولید