•     ارتقاء کیفیت جوشکاری محصولات فولادی و تثبیت جایگاه شغل مهندسین جوشکاری از طریق تدوین و اجباری نمودن استانداردهای ملی سری ایران ایزو 3834
  •     ایجاد تغییر در رویه تائید صلاحیت نهادهای درگیر امر ارزیابی کیفیت سازه های فولادی از طریق تفکیک بازرسی از آزمایش
  •     مبارزه با پدیده شوم حذف شغل بازرسان در صنعت سازه های فولادی از طریق تبدیل مبنای قراردادی از کیلوگرم به نفرماه
  •    ارتقاء جایگاه علم آزمایش های غیر مخرب از محدوده اپراتوری به مهندسی بوسیله تدوین استاندارد بین المللی "مهندسی آزمایش های غیر مخرب" در کمیته فنی 135 سازمان بین المللی استاندارد
  •    کمک به استحاله سریعتر انجمن های علمی ملی مرتبط با سازه های فولادی در مسیر تبدیل شدن به جایگاه سطح یک در علوم موضوع کاریشان در کشور             
  • یافتن  استعدادهای نو و جوانان مستعد برای کمک در دستیابی به اهداف و ارتقاء سطح توانمندی ایشان از طریق ارائه مشاوره های خاص و بزرگ کردن هرم علمی دوستان و هم نظران