دبیر بیش از 50 استاندارد ملی ایران و 5 استاندارد انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب و 1 استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1. استاندارد انجمنی اس 4-1 : 1392 چاپ اول آزمایش غیر مخرب جوش ها- ساختمان های سازه فولادی
2. استاندارد انجمنی اس 6-1: 1392چاپ اول راهنمای گواهی کردن استاندارد ایران ایزو 3834
3. استاندارد انجمنی اس 20-1: 1392  چاپ اول جوشکاری- طراحی و آزمایش غیر مخرب جوش ها
4. استاندارد انجمنی اس21-1 1393 چاپ اول سازه های فولادی- قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
5. استاندارد انجمنی اس2-2 1394 چاپ اول طرح آزمون و گواهی کردن کارکنان آزمایش های غیرمخرب  بر اساس استاندارد INSO/ISO 9712
6. دبیر استاندارد آموزش شغل ممیز سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری(بر اساس استانداردهای سری ایران ایزو 3834)- سال 1393 – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- کد ملی آموزش 1-001-11-2141
و مشارکت در تدوین بیش از 100 استاندارد ملی به عنوان رئیس، عضو و ویراستار فنی