برای اینکه کاری را انجام دهید فقط یک راه وجود دارد اما برای انجام ندادن آن راه های بسیاری وجود دارد.
(رضا ایمانیان نجف آبادی)جز تفکر راه پیران را خطا است      گاه دقت در روش ها هم به جاست


راه حل و فن کارش بازپرس        آزموده ایده را هم آزمودن رواست
(رضا ایمانیان نجف آبادی)از برنده فقط راه های پیروزی و از بازنده فقط راه های شکست را بیاموز
(رضا ایمانیان نجف آبادی)