آرم من(My LOGO)
این آرم در سال 1385 توسط دوست عزیز و هنرمندم
جناب آقای مهندس بهزاد احمدنیا طراحی شده است.
  • در این آرم یک مرد با کت و شلوار که نماد قدرت و آراستگی است در میان است.
  •   این مرد با دست راست بر چانه که نماد تفکر است کره زمین را که نماد آینده نگری و نگرش بین المللی است در دست گرفته و از سمتی که قلبش یعنی نماد صداقت قرار دارد به آن می نگرد. نگاه به سمت چپ  نشان‌ گر آن است که فرد آوا یا صدایی را به خاطر آورده است این صدا با توجه به نگاه به طرفی از کره زمین که جغرافیای کشور ایران در آن قرار دارد، القا کننده حس وطن پرستی است.
یادآوری: کره زمین به نحوی در دست مرد قرار گرفته است که قاره آمریکا به سمت بیننده آرم، و قاره آسیا در معرض دید مرد قرار دارد.
  •   درپس زمینه آرم کره زمین و نیمی از مرد در بخش تاریک قرار دارد اما لباسش سفید است که نماد آگاهی در میان شب نادانی ها است. نیمی در روشنی است که نماد عبور از نادانی ها است  و نماد تفکر یعنی دست بر چانه بودن نیز در این ناحیه سفید رنگ قرار دارد. پای چپ اندکی جلوتر از پای راست است که نماد حرکت به سمت مقابله با نادانی ها است .
  •   بدن مرد از حالت عمود از سمت سر اندکی نسبت به کره زمین فاصله دارد که نماد احتیاط است.
  •   بیضی دور آرم با حالت خاص و دو ضخامت کم و زیاد که کل آرم را در میان قرار داده است نماد ظرافت و دقت مهندسی است.
من از این آرم فقط برای مهرهای شخصی خود و مهر شرکت سنجش کیفیت پارس استفاده می کنم.
 

حق مالکیت آرم برای من محفوظ است.