1. مهندس بین المللی جوشکاری از انستیتو بین المللی جوشکاریIIW )ایران( کد: IR IWE 0026
2. مهندس جوشکاری فدراسیون جوشکاری اروپاEWF  )اتریش( کدEWE AT00712:
3. بازرس بین المللی جوشکاری- سطح پیشرفته از انستیتو بین المللی جوشکاریIIW )آلمانDVS )
کد: D-SLV-47057-1178-070628-0725960 IIW
4. بازرس ارشد جوشکاری(سطح3) انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران )اولین) کد: IWNT/SCWI-1001
5. کارشناس سطح 3 آزمایش های غیر مخرب ( RT-UT-MT-VT-PT) بر اساس SNT-TC-1A از توف نورد آلمان
6. کارشناس سطح 3 آزمایش های غیر مخرب ( RT-UT-MT-VT-PT) بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9712  و EN 473 از توف نورد آلمان- کد: 03729 (انقضاء 2017)