سمت های فعلی
1. دبیر منتخب تدوین استانداردهای ملی ساخت و برپائی سازه های فولادی در سازمان ملی استاندارد ایران(EN 1090)
2. نماینده کانون سرارسی مهندسین جوش ایران در سازمان نظام مهندسی تهران
3. رئیس کمیته خدمات فنی و مهندسی تکنولوژی انجمن سازه های فولادی ایران
4. مسئول ارتباط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران با مجمع جهانی آزمایش های غیر مخرب ICNDT
5. مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب  (شماره ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی32455/91)        (ISSN 4555-2345)
6. صاحب امتیاز کنفرانس ملی کیفیت در ساخت و بازرسی سازه های فولادی
7. دبیر استانداردهای ملی سری ایران ایزو 3834 (تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری)
8. رئیس کمیته تخصصی سازه های فولادی در کانون سراسری مهندسین جوش ایران
9. مشاور استاندارد انجمن خوردگی ایران
10. دبیر و ویراستار مجاز تدوین استانداردهای ملی مکانیک و فلز شناسی، خدمات و سیستم های کیفیت
11. نماینده انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در کمیته ملی برق و الکترونیک
12. دبیر کار گروه مشترک انجمن های علمی سازه های فولادی ایران، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران و خوردگی ایران در زمینه سازه های فولادی
13.  عضو  گروه  بازنگری استاندارد ISO 9712 در سازمان بین امللی استاندارد ISO
14. عضو کارگروه واژه گزینی انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سمت های قبلی
1. دبیر اجرائی اولین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران
2. مسئول روابط عمومی و هماهنگ کننده اجرای هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
3. رئیس کمیته عضویت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
4. موسس و دبیر کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
5. مشاور سیستم دهی و کیفیت انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان سازه های فولادی تهران
6.
رهبر پروژه تدوین استاندارد بین المللی مهندس آزمایش های غیر مخرب ISO/TS 21759در سازمان بین المللی استاندارد ISO
7.دبیر کمیته متناظر INSO/TC 167 سازه های فولادی در سازمان ملی استاندارد ایران
8.
نایب رئیس کمیته متناظر INEC TC 26 ماشین های جوشکاری در کمیته ملی برق و الکترونیک سازمان ملی استاندارد ایران